Статті

Друк

Перелік спеціальностей аспірантури

 

Перелік спеціальностей аспірантури, включених рішенням Міністерства освіти і науки до реєстру постійнодіючої аспірантури ОНУ, включає 103  спеціальності, в тому числі:

1. 01.01.01 математичний аналіз

2. 01.01.02 диференціальні рівняння

 

3. 01.01.04 геометрія і топологія

4. 01.01.06 алгебра та теорія чисел

 

5. 01.01.07 обчислювальна математика

6. 01.01.08 математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика

7. 01.01.09 варіаційне числення та теорія оптимального керування

8. 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла

9. 01.02.05 механіка рідини, газу та плазми

10. 01.03.02 астрофізика, радіоастрономія

11. 01.04.01 фізика приладів, елементів і систем

12. 01.04.02 теоретична фізика

13. 01.04.05 оптика, лазерна фізика

14. 01.04.07 фізика твердого тіла

15. 01.04.08 фізика плазми

16. 01.04.10 фізика напівпровідників і діелектриків

17. 01.04.11 теплофізика та молекулярна фізика

18. 01.04.15 фізика молекулярних та рідких кристалів

19. 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

20. 01.04.24 фізика колоїдних систем

21. 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи

22. 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

23. 01.05.04 системний аналіз і теорія оптимальних рішень

24. 02.00.01 неорганічна хімія

25. 02.00.02 аналітична хімія

26. 02.00.03 органічна хімія

27. 02.00.04 фізична хімія

28. 02.00.06 хімія високомолекулярних сполук

29. 02.00.11 колоїдна хімія

30. 03.00.04 біохімія (біологічні науки)

31. 03.00.05 ботаніка

32. 03.00.06 вірусологія

33. 03.00.07 мікробіологія

34. 03.00.08 зоологія

35. 03.00.13 фізіологія людини і тварин (біологічні науки)

36. 03.00.15 генетика (біологічні науки)

37. 03.00.16 екологія

38. 03.00.17 гідробіологія

39. 03.00.20 біотехнологія

40. 04.00.07 інженерна геологія

41. 04.00.10 геологія океанів і морів

42. 05.01.04 ергономіка (психологічні науки)

43. 05.13.13 обчислювальні машини, системи та мережі

44. 05.13.21 системи захисту інформації

45. 07.00.01 історія України

46. 07.00.02 всесвітня історія

47. 07.00.04 археологія

48. 07.00.05 етнологія

49. 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

50. 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки

51. 08.00.02 світове господарство та міжнародні економічні відносини

52. 08.00.04 економіка та управління підприємствами ( за видами економ.діяльності)

53. 08.00.10 статистика

54. 08.00.11 матем.методи, моделі та інформаційні технології в економіці

55. 09.00.01 онтологія, гносеологія, феноменологія

56. 09.00.02 діалектика і методологія пізнання

57. 09.00.04 філософська антропологія, філософія культури

58. 09.00.07 етика

59. 09.00.08 естетика

60. 09.00.09 філософія науки

61. 09.00.11 релігієзнавство

62. 10.01.01 українська література

63. 10.01.02 російська література

64. 10.01.04 література зарубіжних країн

65. 10.01.06 теорія літератури

66. 10.01.02 українська мова

67. 10.02.02 російська мова

68. 10.02.03 слов’янські мови

69. 10.02.04 германські мови

70. 10.02.05 романські мови

71. 10.02.15 загальне мовознавство

72. 10.02.16 перекладознавство

73. 10. 02.21 структурна, прикладна та математична лінгвістика

74. 11.00.01 фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

75. 11.00.02економічна та соціальна географія

76. 11.00.04 геоморфологія та палеогеографія

77. 11.00.05 біогеографія та палеографія грунтів

78. 11.00.11 конструктивна географія і раціональне використання  природних ресурсів

79. 12.00.01 теорія та історія держави і права

80. 12.00.02 конституційне право

81. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес, сімейне право

82. 12.00.05 трудове право, право соціального забезпечення

83. 12.00.06 земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право

 

84. 12.00.07 адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

85. 12.00.08 кримінальне право та кримінологія

86. 12.00.11 міжнародне право

87. 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки

88. 14.03.05 фармакологія

89. 19. 00.01 загальна психологія, історія психології

90. 19.00.03 психологія праці, інженерна психологія

91. 19.00.04 медична психологія

92. 19.00.08 спеціальна психологія (психологічні науки)

93. 21.06.01 екологія безпеки

94. 22.00.01 теорія та історія соціології

95. 22.00.02 методологія та методи соціологічних досліджень

96. 22.00.03 соціальна структура та соціальні відносини

97. 22.00.04 спеціальні та галузеві соціології

98. 23.00.01 теорія і історія політичної науки

99. 23.00.02 політичні інститути та процеси

100. 23.00.03 політична культура та ідеологія

101. 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

102. 26.00.01 теорія та історія культури

103. 27.00.04 теорія та історія журналістики 

Кількість кандидатських дисертацій , захищених аспірантами та співробітниками  Одеського національного університету за 2009-2013 рр.

 

   2009

                              57

                          2010

                              52

                          2011

                              50

                          2012

                              49

                          2013

                              54

 

ВСЬОГО за п’ять років в співробітники та аспіранти ОНУ захистили 262 кандидатські дисертації.

 

В ОНУ також відкрито і  включено до реєстру постійнодіючої докторантури 55 спеціальностей, перелік яких подається нижче:

01.01.01 математичний аналіз;

01.01.02 диференціальні рівняння;

01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи;

 

01.03.02 астрофізика, радіоастрономія;

 

01.04.01 фізика приладів, елементів і систем;

 

01.04.02 теоретична фізика;

 

01.04.05 оптика, лазерна фізика (фізико-математичні науки);

 

01.04.10 фізика напівпровідників І діелектриків;

 

01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика;

 

01.04.15 фізика молекулярних та рідких кристалів;

 

01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху;

 

01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи

 

01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем;

 

01.05.04 системний аналіз і теорія оптимальних рішень;

 

02.00.02 аналітична хімія;

 

02.00.03 органічна хімія;

 

03.00.04 біохімія (біологічні науки);

 

03.00.05 ботаніка;

 

03.00.07 мікробіологія (біологічні науки);

 

04.00.07 інженерна геологія;

 

04.00.10 геологія океанів і морів;

 

05.01.04 ергономіка (психологічні науки);

 

05.15.09 геотехнічна та гірнича механіка;

 

07.00.01 історія України;

 

07.00.02 всесвітня історія;

 

08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки:

 

08.00.04 економіка та управління підприємствами ( за видами економ.діяльності)

 

08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

 

09.00.02 діалектика і методологія пізнання;

 

09.00.03 соціальна філософія та філософія історії;

 

10.01.01 українська література;

 

10.01.02 російська література;

 

10.01.05 порівняльне літературознавство;

 

10.01.06 теорія літератури;

 

10.02.01 українська мова;

 

10.02.02 російська мова;

 

10.02.03 слов'янські мови;

 

10.02.04 германські мови;

 

10.02.05 романські мови;

 

10.02.15 загальне мовознавство;

 

10.02.16 перекладознавство;

 

11.00.04 геоморфологія та палеогеографія;

 

11.00.05 біогеографія та географія грунтів;

 

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання ресурсів;

 

12.00.01 теорія та історія держави і права;

 

12.00.06 земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право;

 

12.00.07 адміністративне право і роцесс, фінансове право;

 

12.00.08 кримінальне право та кримінологія;

 

12.00.11 міжнародне право;

 

19.00.01 загальна психологія, історія психології;

 

19.00.03 психологія праці, інженерна психологія;

 

22.00.01 теорія та історія соціології

 

23.00.01 теорія і історія політичної думки;

 

23.00.02 політичні інститути та процеси.

 

27.00.04 теорія та історія журналістики

 

Кількість докторських дисертацій , захищених докторантами та співробітниками  Одеського національного університету за 2009-2013 рр.

 

 

 

                          2009

8

                          2010

7

                          2011

7

                          2012

8

                          2013

10