Програма імені Фулбрайта в Україні

Фулбрайт проводить черговий щорічний конкурс на здобуття стипендій імені Фулбрайта для проведення наукових досліджень у США.

Більш детальна інформація та анкети на сайті: http://www.fulbright.org.ua 

Перелік спеціальностей аспірантури

 

Перелік спеціальностей аспірантури, включених рішенням Міністерства освіти і науки до реєстру постійнодіючої аспірантури ОНУ, включає 103  спеціальності, в тому числі:

1. 01.01.01 математичний аналіз

2. 01.01.02 диференціальні рівняння

 

3. 01.01.04 геометрія і топологія

4. 01.01.06 алгебра та теорія чисел

 

5. 01.01.07 обчислювальна математика

6. 01.01.08 математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика

7. 01.01.09 варіаційне числення та теорія оптимального керування

8. 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла

9. 01.02.05 механіка рідини, газу та плазми

10. 01.03.02 астрофізика, радіоастрономія

11. 01.04.01 фізика приладів, елементів і систем

12. 01.04.02 теоретична фізика

13. 01.04.05 оптика, лазерна фізика

14. 01.04.07 фізика твердого тіла

15. 01.04.08 фізика плазми

16. 01.04.10 фізика напівпровідників і діелектриків

17. 01.04.11 теплофізика та молекулярна фізика

18. 01.04.15 фізика молекулярних та рідких кристалів

19. 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

20. 01.04.24 фізика колоїдних систем

21. 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи

22. 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

23. 01.05.04 системний аналіз і теорія оптимальних рішень

24. 02.00.01 неорганічна хімія

25. 02.00.02 аналітична хімія

26. 02.00.03 органічна хімія

27. 02.00.04 фізична хімія

28. 02.00.06 хімія високомолекулярних сполук

29. 02.00.11 колоїдна хімія

30. 03.00.04 біохімія (біологічні науки)

31. 03.00.05 ботаніка

32. 03.00.06 вірусологія

33. 03.00.07 мікробіологія

34. 03.00.08 зоологія

35. 03.00.13 фізіологія людини і тварин (біологічні науки)

36. 03.00.15 генетика (біологічні науки)

37. 03.00.16 екологія

38. 03.00.17 гідробіологія

39. 03.00.20 біотехнологія

40. 04.00.07 інженерна геологія

41. 04.00.10 геологія океанів і морів

42. 05.01.04 ергономіка (психологічні науки)

43. 05.13.13 обчислювальні машини, системи та мережі

44. 05.13.21 системи захисту інформації

45. 07.00.01 історія України

46. 07.00.02 всесвітня історія

47. 07.00.04 археологія

48. 07.00.05 етнологія

49. 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

50. 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки

51. 08.00.02 світове господарство та міжнародні економічні відносини

52. 08.00.04 економіка та управління підприємствами ( за видами економ.діяльності)

53. 08.00.10 статистика

54. 08.00.11 матем.методи, моделі та інформаційні технології в економіці

55. 09.00.01 онтологія, гносеологія, феноменологія

56. 09.00.02 діалектика і методологія пізнання

57. 09.00.04 філософська антропологія, філософія культури

58. 09.00.07 етика

59. 09.00.08 естетика

60. 09.00.09 філософія науки

61. 09.00.11 релігієзнавство

62. 10.01.01 українська література

63. 10.01.02 російська література

64. 10.01.04 література зарубіжних країн

65. 10.01.06 теорія літератури

66. 10.01.02 українська мова

67. 10.02.02 російська мова

68. 10.02.03 слов’янські мови

69. 10.02.04 германські мови

70. 10.02.05 романські мови

71. 10.02.15 загальне мовознавство

72. 10.02.16 перекладознавство

73. 10. 02.21 структурна, прикладна та математична лінгвістика

74. 11.00.01 фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

75. 11.00.02економічна та соціальна географія

76. 11.00.04 геоморфологія та палеогеографія

77. 11.00.05 біогеографія та палеографія грунтів

78. 11.00.11 конструктивна географія і раціональне використання  природних ресурсів

79. 12.00.01 теорія та історія держави і права

80. 12.00.02 конституційне право

81. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес, сімейне право

82. 12.00.05 трудове право, право соціального забезпечення

83. 12.00.06 земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право

 

84. 12.00.07 адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

85. 12.00.08 кримінальне право та кримінологія

86. 12.00.11 міжнародне право

87. 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки

88. 14.03.05 фармакологія

89. 19. 00.01 загальна психологія, історія психології

90. 19.00.03 психологія праці, інженерна психологія

91. 19.00.04 медична психологія

92. 19.00.08 спеціальна психологія (психологічні науки)

93. 21.06.01 екологія безпеки

94. 22.00.01 теорія та історія соціології

95. 22.00.02 методологія та методи соціологічних досліджень

96. 22.00.03 соціальна структура та соціальні відносини

97. 22.00.04 спеціальні та галузеві соціології

98. 23.00.01 теорія і історія політичної науки

99. 23.00.02 політичні інститути та процеси

100. 23.00.03 політична культура та ідеологія

101. 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

102. 26.00.01 теорія та історія культури

103. 27.00.04 теорія та історія журналістики 

Кількість кандидатських дисертацій , захищених аспірантами та співробітниками  Одеського національного університету за 2009-2013 рр.

 

   2009

                              57

                          2010

                              52

                          2011

                              50

                          2012

                              49

                          2013

                              54

 

ВСЬОГО за п’ять років в співробітники та аспіранти ОНУ захистили 262 кандидатські дисертації.

 

В ОНУ також відкрито і  включено до реєстру постійнодіючої докторантури 55 спеціальностей, перелік яких подається нижче:

01.01.01 математичний аналіз;

01.01.02 диференціальні рівняння;

01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи;

 

01.03.02 астрофізика, радіоастрономія;

 

01.04.01 фізика приладів, елементів і систем;

 

01.04.02 теоретична фізика;

 

01.04.05 оптика, лазерна фізика (фізико-математичні науки);

 

01.04.10 фізика напівпровідників І діелектриків;

 

01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика;

 

01.04.15 фізика молекулярних та рідких кристалів;

 

01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху;

 

01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи

 

01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем;

 

01.05.04 системний аналіз і теорія оптимальних рішень;

 

02.00.02 аналітична хімія;

 

02.00.03 органічна хімія;

 

03.00.04 біохімія (біологічні науки);

 

03.00.05 ботаніка;

 

03.00.07 мікробіологія (біологічні науки);

 

04.00.07 інженерна геологія;

 

04.00.10 геологія океанів і морів;

 

05.01.04 ергономіка (психологічні науки);

 

05.15.09 геотехнічна та гірнича механіка;

 

07.00.01 історія України;

 

07.00.02 всесвітня історія;

 

08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки:

 

08.00.04 економіка та управління підприємствами ( за видами економ.діяльності)

 

08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

 

09.00.02 діалектика і методологія пізнання;

 

09.00.03 соціальна філософія та філософія історії;

 

10.01.01 українська література;

 

10.01.02 російська література;

 

10.01.05 порівняльне літературознавство;

 

10.01.06 теорія літератури;

 

10.02.01 українська мова;

 

10.02.02 російська мова;

 

10.02.03 слов'янські мови;

 

10.02.04 германські мови;

 

10.02.05 романські мови;

 

10.02.15 загальне мовознавство;

 

10.02.16 перекладознавство;

 

11.00.04 геоморфологія та палеогеографія;

 

11.00.05 біогеографія та географія грунтів;

 

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання ресурсів;

 

12.00.01 теорія та історія держави і права;

 

12.00.06 земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право;

 

12.00.07 адміністративне право і роцесс, фінансове право;

 

12.00.08 кримінальне право та кримінологія;

 

12.00.11 міжнародне право;

 

19.00.01 загальна психологія, історія психології;

 

19.00.03 психологія праці, інженерна психологія;

 

22.00.01 теорія та історія соціології

 

23.00.01 теорія і історія політичної думки;

 

23.00.02 політичні інститути та процеси.

 

27.00.04 теорія та історія журналістики

 

Кількість докторських дисертацій , захищених докторантами та співробітниками  Одеського національного університету за 2009-2013 рр.

 

 

 

                          2009

8

                          2010

7

                          2011

7

                          2012

8

                          2013

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!Летняя Школа LSBF: Международное Деловое Право!

Пройдите обучение в Летней Школе Делового Права этим летом!


Летняя Школа LSBF предлагает обучение в Международной Школе Делового Права на интенсивном курсе делового права, рассчитанного на студентов университета со всего мира. Обучение позволит участникам освоить новые методы и техники международного делового окружения.
На протяжении своей многолетней истории, бизнес-школа LSBF подготовила тысячи студентов магистратуры, бакалавриата и профессиональных квалификаций, в рамках краткосрочных и долгосрочных учебных программ и курсов. Данные программы помогают не только получить ценные профессиональные знания, но и повысить уровень привлекательности специалистов на международном рынке труда.
Соблюдая высокие профессиональные стандарты, бизнес-школа открыла еще одно направление обучения – Летнюю Школу LSBF
по Международному Деловому Праву. В рамках данной программы студенты будут обсуждать горячие деловые темы, а также повысят собственный уровень знаний и деловой осведомленности на международном уровне.
На программах Летней Школы Делового Права LSBF преподают те же эксперты и лекторы, что и на программе LLB (Бакалавриат по Международному Праву) и LLM (Магистратура по Международному Праву). Благодаря комбинации академического и профессионального опыта лекторов, студенты получат ценные знания и понимание практического применения полученных знаний в своей будущей карьере.
В рамках программ студенты участвуют в дискуссиях, выполняют кейс-стади и групповые проекты, что помогает им погрузиться как можно глубже в реальную деловую атмосферу.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Предмет по Корпоративному Управлению рассматривает ряд процессов, правил, законов и учреждений, которые влияют на функционирование, управление и контроль корпораций (или компаний). Вы узнаете, как обеспечить подотчетность определенных личностей в организации, через механизмы, помогающие уменьшить или устранить проблему «принципал-агент».
В этом модуле Вы будете изучать интеллектуальные и практические концепции корпоративного управления на внутреннем рынке в Великобритании и за рубежом. Программа рассматривает правовые и дополнительные юридические решения для выявленных проблем текущего и предыдущего режимов корпоративного управления, а также предлагаемые решения для будущих ситуаций и мониторинг соответствия с корпоративным управлением.
Модуль по Международному Финансовому Праву фокусируется на международной финансовой системе, включая банковскую систему, рынки, инвестиционные фонды, включая многоуровневые учреждения. Двумя ключевыми международными организациями в сфере международных финансов являются Международный Валютный Фонд и Мировой Банк. Данный модуль рассматривает новые формы международного финансового права.
Участники познакомятся с основами функционирования международной финансовой системы, включая вопрос связанные с систематическими рисками, а также международную природу правовых структур и регулирование международных финансовых систем и организаций. Данный модуль позволяет оценить «за» и «против» в международном управлении в контексте международной финансовой системы.
Полная программа Летней Школы Делового Права длится 2 недели и включает изучение следующих 2-ух тем:
Корпоративное Управление
Предмет по Корпоративному Управлению рассматривает ряд процессов, правил, законов и учреждений, которые влияют на функционирование, управление и контроль корпораций (или компаний). Вы узнаете, как обеспечить подотчетность определенных личностей в организации, через механизмы, помогающие уменьшить или устранить проблему «принципал-агент».
В этом модуле Вы будете изучать интеллектуальные и практические концепции корпоративного управления на внутреннем рынке в Великобритании и за рубежом. Программа рассматривает правовые и дополнительные юридические решения для выявленных проблем текущего и предыдущего режимов корпоративного управления, а также предлагаемые решения для будущих ситуаций и мониторинг соответствия с корпоративным управлением.
Международное Финансовое Право
Модуль по Международному Финансовому Праву фокусируется на международной финансовой системе, включая банковскую систему, рынки, инвестиционные фонды, включая многоуровневые учреждения. Двумя ключевыми международными организациями в сфере международных финансов являются Международный Валютный Фонд и Мировой Банк. Данный модуль рассматривает новые формы международного финансового права.
Участники познакомятся с основами функционирования международной финансовой системы, включая вопрос связанные с систематическими рисками, а также международную природу правовых структур и регулирование международных финансовых систем и организаций. Данный модуль позволяет оценить «за» и «против» в международном управлении в контексте международной финансовой системы.
ДЛЯ КОГО СОЗДАНА ПРОГРАММА?
Программа создана для студентов Бакалавриата по всему миру, которые в данный момент проходят обучение в Бакалавриате со специализацией в бизнесе и праве, однако это не является жестким требованием. Программа поможет студентам усовершенствовать навыки делового общения на английском и обрести деловые знания и навыки в международной деловой среде.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Участники должны быть студентами Бакалавриата (любого учебного заведения по всему миру) на момент обучения на программах Летней Школы Делового Права LSBF;
Свободное владение английским языком.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Начало обучения на программе: 29-е Июля 2013
Кампус:Лондон
Полная продолжительность: 2 недели
Продолжительность каждого модуля: 1 неделя
Полная стоимость: £2100 (2 недели)
Один модуль: £1200 (1 неделя)
Минимальная стоимость проживания, на которую мы рекомендуем рассчитывать, составляет £200 в неделю. Для получения помощи в бронировании места проживания во время обучения на программе приглашаем направить запрос по Email: life@lsbf.org.uk
НАШИ КОНТАКТЫ:
T: +44 (0) 207 823 2308 | E: Executive@LSBF.org.uk | W: LSBF.org.uk/Executive

Fwd: RUS_Internationalisation in Higher Education Conference_25-26.04 2013 Prague

Уважаемые коллеги,

Приглашаем администраторов, менеджеров, специалистов и исследователей из
университетов, научно-исследовательских институтов, бизнес компаний,
государственных и общественных структур на Международную конференцию и
нетворкинг "Интернационализация Высшего образования" /
Internationalisation in Higher Education:
Evaluating concepts, challenges and strategies (IHE 2013)
Мероприятие состоится в течение 25-26 апреля 2013 года, в Праге,
Чешская Республика.
Для ознакомления можете посетить вебсайт конференции (
http://www.questreach.com/index.php?option=com_content&view=category&id=38-cross-industry-conference-on-technology-transfer&Itemid=526&layout=blog&Itemid=526
)
Условия принятия научных публикаций по тематике конференции (
http://www.questreach.com/index.php?option=com_content&view=category&id=68-open-call-for-research-papers-on-technology-transfer-and-innovation&Itemid=526&layout=blog&Itemid=526
) предусматривают очный и заочный вариант участия.

Язык конференции - Английский. Синхронный перевод на Русский обеспечивается.
Для получения Проспекта в pdf и Регистрационной формы, просим написать запрос с
контактными телефонами на 
info@questreach.com ( mailto:info@questreach.com )

С уважением,
Questreach events team

DRUG DISCOVERY & THERAPY WORLD CONGRESS 2013 June 3rd – 6th, 2013 (Boston, USA)

The Drug Discovery & Therapy World Congress 2013 (DDTWC 2013) which will be hosted by Eureka Conference, inBostonUSA, from June 3rd – 6th, 2013, seeks to be a premier event showcasing the Translational nature of drug discovery and medical research and therapy. This event will highlight advancements and cutting-edge discoveries in all major areas of Drug Discovery and Drug Therapy and will provide an ideal stage for leading medicinal chemists, pharmacologists, industrialists, scientists, clinicians and academicians to elucidate upon the challenges involved in the dynamic and fast moving fields of drug discovery and therapy in various parallel thematic sessions and poster presentations. This four-day event will feature recent research and applications at both preclinical and clinical stages.

 

This event offers an incredible opportunity and provides a platform for the presentation of basic research, clinical findings and practices in the various thematic sessions (stated below), covering both pre-clinical and clinical aspects, along with poster sessions and an associated Exhibition:

 

 1. Academic CRO/Industrial collaborations in drug discovery
 2. Anti-Cancer Drug Discovery & Therapy
 3. Anti-Infectives
 4. Bioactive Lipids
 5. Biologics
 6. Cardiovascular Drug Discovery & Therapy
 7. Chemistry
  1. Asymmetric Synthesis
  2. Carbohydrates
  3. Spectroscopy
 8. Combinatorial Chemistry
 9. CNS Drug Discovery & Therapy
 10. Diabetes and Obesity Drug Discovery & Therapy
 11. Drug Delivery & Targeting
 12. Drug Discovery in Preclinical Research
  1. De-risking Drug discovery
  2. Hit to Lead and Lead Optimization
 13. Drug Metabolism
 14. Enabling Technologies
 15. Genomics
 16. Green Techniques for Medicinal Chemistry
 17. High-throughput Screening & Laboratory automation
 18. Hot Topics in Drug Targets
 19. Hot Topics in HIV Research
 20. Hot Topics in Medicinal Chemistry
 21. Hot Topics in Natural Products
 22. Inflammation and Immunology
 23. Innovative Drug Discovery and Nanotechnology
 24. In-silico Drug Design and in-silico screening
 25. Medical Imaging
 26. Nutraceutical Drug Discovery & Therapy
 27. Pharmaceutical Biotechnology
 28. Pharmaceutical Research & Development
  1. Successful Drug Discovery from the Research Lab to the Marketplace
   1. First disclosure of Clinical Compounds
   2. Case Histories of Drugs on the Market

 

  1. Global Roundup of Pharmaceutical Research capabilities and Opportunities
   1. Middle East
   2. China
   3. Japan & Far East
   4. North America
   5. Europe
   6. South America
   7. India & Asia
   8. Africa
  2. Global Discovery Outsourcing
  3. Generic Pharmaceuticals: Challenges and Opportunities
  4. Regulatory Affairs
  5. Other Areas of Pharmaceutical R & D
 1. Pharmacogenomics
 2. Process Chemistry and Drug Manufacturing
 3. Protein and Peptide Sciences
 4. Proteomics & Bioinformatics
 5. Pulmonary Drug Discovery & Therapy
 6. Recent Advances in Patient Treatment and Care
 7. Recent Advances in Spectroscopy
 8. Regenerative Medicine
  1. Stem Cells
  2. Gene Therapy
  3. Tissue Engineering
  4. Recent Developments in Regenerated Medicine
 9. Stereoselective Synthesis of Bioactive Compounds
 10. Structural Biology
 11. Translational Medicine
 12. Women’s Health Drug Discovery & Therapy

 

Further details of the conference can be viewed at http://usconf01.com/ddtwc

 

To support this conference, you may download the conference poster from here http://usconf01.com/ddtwc-flyer  and post it on the public notice board of your organization.

 

Abstracts for consideration as Invited or Session Lectures, and Poster Presentations may be submitted athttp://usconf01.com/ddtwc  Alternatively, a maximum one-page abstract written in English can be submitted by e-mail at info@usconf21.com 

 

Selection criteria for oral and poster presentations will be based on scientific merit, novelty and practical application.  Abstracts and a selection of conference presentations will be published in a high Impact Factor journal by an international publisher.

 

Sponsorship and exhibition opportunities are also available; for details please contact info@usconf21.com

 

Registration for the event is now open. Please register before 31st January, 2013 to avail the early-bird discounts at http://usconf01.com/ddtwc or alternatively you may contact info@usconf21.com

 

Exhibitors and interested sponsors may contact the marketing department at info@usconf21.com

 

Boston awaits to welcome you in June 2013 to explore a plethora of information on current research in areas of drug discovery and therapy and to network with fellow academics, researchers and industry professionals.

 

We look forward to welcoming you at DDTWC 2013, BostonUSA!

 

Sincerely yours,

Organizing Secretariat,

Drug Discovery & Therapy World Congress 2013

Всі права захищені © 2012
Відділ міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Створення сайту: Юлія Колмогорова