Друк

Рекомендований порядок укладання міжнародної угоди

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ОНУ проф. КОВАЛЬ І.М.

____________________2013р.

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ УГОДИ

Міжнародний договір — це регульована міжнародним правом угода, укладена державами і/або іншими суб'єктами міжнародного права, юридичними особами.
Статус міжнародного договору не залежить від його конкретного найменування: угода, конвенція, статут міжнародної організації, протокол. Для визначення того, чи є документ договором, необхідно проаналізувати його зміст, тобто з'ясувати, чи мали сторони намір взяти на себе міжнародно-правові зобов'язання. Бувають випадки, коли договори називають навіть деклараціями або меморандумами, хоча традиційно документи з такими назвами договорами не вважаються.
Міжнародний договір може бути складений у вигляді одного чи декількох документів.
Договір складається або на мовах усіх договірних сторін, або на одній чи декількох узгоджених між ними мовах. Договори, укладені в рамках міжнародних організацій, складаються на офіційних мовах цих організацій.
Договір может вступати в силу з дати підписання, або передбачати додаткові внутрішньодержавні процедури (між вищими навчальними закладами, в нашому випадку). В іншому випадку він вступає в силу після обміну документами про виконання таких процедур.
Міжнародний договір України - укладений у письмовій формі з
іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, юридичними особами (вищими навчальними закладами), який
регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься
договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і
незалежно від його конкретного найменування (договір, угода,
конвенція, пакт, протокол тощо); ( Закон України про міжнародні договори України №1906-15 від 29.06.2004).

Історична довідка :
Меморандум (лат. Memorandum) — буквально те про що слід пам'ятати, нагадування
1) дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
2) лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
3) доповідна записка, службова довідка;
4) перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

Підготовка до підписання міжнародної угоди між вишами та іншими навчальними та науковими установами:
1) Обмін ініціативними листами з зазначенням наміру встановити договірні відносини в деяких сферах діяльності, в яких вже існують позитивні наробки.
2) Вибір тої чи іншої форми угоди.
3) Рапорт – звернення керівника підрозділу (декана, завідувача кафедрою) на ім'я ректора ОНУ імені І.І. Мечникова з обґрунтованою мотивацією заключення договору і в зазначенням відповідальної особи підрозділу.
4) Після позитивної резолюції ректора проект угоди розглядається на засіданні Вченої Ради ОНУ.
5) Проект угоди, підтриманий Вченою Радою ОНУ підписується ректором ОНУ і таким чином набуває чинності.

Реалізація міжнародної угоди підрозділами ОНУ:
1) Підрозділи, що приєдналися до підписаної угоди діють в рамках умов угоди і звітують щорічно про наслідки співпраці з іноземною установою. Звіт надається у Відділ міжнародного співробітництва ОНУ.
2) Співпраця підрозділів ОНУ з іноземною установою може бути здійснена на підставі окремих договірних документів: Робоча програма, Протокол, тощо. Вказані документи підписуються між відповідними підрозділами ОНУ і іноземних установ.

 

Положення підготовлено Відділом міжнародного співробітництва ОНУ.